kindle ✓ تولدی دیگر Ó Paperback read

ebook تولدی دیگر

kindle ✓ تولدی دیگر Ó Paperback read ´ ❴Epub❵ ➝ تولدی دیگر Author شجاع‌الدین شفا – Gwairsoft.co.uk تولدی دیگر، ایران کهن، در هزاره ای نو، گفتگوئی ضروری با نسل سازنده ی ایران فردا در باره ی وسیری در تاریخ مذاهب، ولایت فقیه، پایان سخن، فهرست منابع، فهرست نامهاسوختن در آتش خویشتن را خواهان باش بی خاکستر شدن کی نو توانی شد ؟فردریش نیچه کتابی بی نظیر برای تفکر عمیق ب زندگی و دین و عقایدمون

ebook ì تولدی دیگر è شجاع‌الدین شفا

تولدی دیگر، ایران کهن، در هزاره ای نو، گفتگوئی ضروری با نسل سازنده ی ایران فردا در باره ی واقعیت های غالبا ناشناخته ایران دیروز و امروز سیری در و کتاب خوبیهولی دکتر شفا تو این کتاب زیاده روی کردهو گاهی چیزایی رو احتمالا عمدا اشتباهی نوشتهبا این که از این کتب خوشم میاد ولی وجدانا باید اعتراف کنم که توش دوز و فریب زیاده

شجاع‌الدین شفا è تولدی دیگر doc

تولدی دیگراقعیت های مذاهب توحیدی براساس بررسی های سید تن از اندیشمندان و پژوهشگران جهان غرب، نقش ایران در آئین های توحیدی، جهان پس از مرگ، قوانین و فرائض، اعتقاد سنتی پیروان آیین های توحیدی به اینکه رفتن به راهی که مذهب آنان بر ایشان تعیین کرده است آنها را به بهشت رسانده و نرفتن بدان دوزخ و شعله‌های آن را به دنبال دارد، اگر در درازای قرون، بهشت را برای مومنین تضمین نکرده باشد، قدرت و حاکمیت و ثروت فراوان برای کارگردانان کلیسا و مسجد تامین کرده است، زیرا این اعتقاد در طول همه این قرون مطمئن ترین وسیله اعمال نفوذ دستگاههای مذهبی برای بهره‌گیری از بیم و امید میلیون‌ها پیروان این مذاهب قرار گرفته است